Notulen Bej Werk

Notulen jaarvergadering 01-04-2022

Aanwezig: T. Rolink; L.Welink; G. Nijhof; D. Zuidema; J. Ruinemans; W. v Eldik; F. Gebert; B. Over; W. Gozefoort; G. Braam; B. Nijland; H. in`t Veld; A. v/d Elburg; J. Beukers; E. Stap; R. Masselink; A. v Oenen; G. Gozefoort; E. Weidijk; en J. Remerie.

De rest van de leden was afwezig met of zonder kennisgeving.

Om 13:15 uur opende J. Ruinemans de vergaring en haalde aan dat het al lang was geleden en wel de laatste was 10 januari 2020.

Allereerst werd er stilgestaan bij de mensen die ons in die tijd zijn ontvallen door overlijden.

Met nog maar pas geleden H. Schoenmaker een geliefd ex lid en de vrouw van B. Prins.

Daarvoor hebben we een moment stilgestaan.

Notulen jaarverslag, deze hebben een hele tijd aan het bord gehangen, en omdat er weinig is gebeurd in de voorgaande jaren stond er dus ook niet veel in. Wel werd er een opmerking gemaakt over de kascontrole maar in 2020 en 2021 is er geen kascontrole geweest. De laatste is geweest in 2019.

Mededelingen en ingekomen stukken: Er was een schrijven van J. v/d Meer en een brief van H. Glorie. Deze komen terug bij de rondvraag.

Ook is er overleg geweest over de kilometer vergoedingen, en deze is door het bestuur vastgesteld op 0,30 ct per km. Dit ivm de hogen benzine prijzen.

Dan komt de bestuursverkiezing en W. v. Eldik had zich zou aftreden maar omdat er geen tegenkandidaat was is hij bereid gevonden nog aan te blijven.

Wel Heeft T. Rolink aangegeven na dit jaar te zullen stoppen met zijn functie als wedstrijd secretaris. Maar gelukkig kwam er uit de vergadering E. Weidijk die het wel van hem over wilde nemen. Daarvoor onze dank.

Tijdens de pauze is het  financiële overzicht rond gedeeld, en omdat het een financieel verslag betrof over 2020 2021 misten er dus de 2 jaar. Daardoor ontstond er enige misverstand. De vorige jaren waren wel goed gekeurd maar er was geen overzicht van.

Alleen de 1e 3 maanden van 2022 met toch wel een goed resultaat. Wel was er door G. Nijhof opgemerkt dat er onvoldoende reiskosten waren begroot.

Door de 2 corona jaren was er meer binnen gekomen dan er uit gegaan.

Wel moest de contributie nog vast gesteld worden. Deze was in een mail al kenbaar gemaakt dat hij naar € 5 ,- zou gaan maar dit was nog niet officieel. De vergadering ging wel akkoord maar toch waren er nog enkele leden die nog steeds teveel betaalden. Dit wordt door de penningmeester uit gezocht en de betreffende leden krijgen hiervan persoonlijk bericht.

Door de kas controle W. ter Bruggen en H. Glorie is dit jaar de kas gecontroleerd. En in orde bevonden. En daarom is de penningmeester decharge verleend voor de toekomst. Voor 2022 zijn hebben zich aangemeld voor de kascontrole Henk Glorie en Egbert Weidijk.

Ook de federatie van 2020 is vroegtijdig gestopt en in 2021 is er helemaal geen federatiebiljart geweest. Dit jaar is de federatie pas opgestart op 2 en 3 maart, en zal de competitie in zijn geheel worden uitgespeeld waarbij de laatste speeldag dan 15 december is.

Rondvraag: G. Nijhof vraagt of het mogelijk is dat we de hele zaal van het Brinkenhoes kunnen huren. Dan zijn er meer mogelijkheden om iets te ondernemen en kan er door de leden altijd gebiljart worden zonder dat er iets anders in georganiseerd is door het BH.

Ook was er de vraag of we terug gaan naar de 2 dagen Maandag en Dinsdag voor de onderlinge wedstrijden. Dit is in overleg met de vergadering besloten en dan gaan we met 15 spelers op maandag en 15 spelers op dinsdag 2 partijen spelen. 1 partij libre 25 beurten en 1 partij band met 20 beurten.

Dit houdt ook in dat er geteld moet worden per partij.

Het gevolg is dat er dan enkele reserves komen voor de maandag en de dinsdag. Sta je 1 keer in een aantal weken reserve.

Ook heeft dit gevolgen als je niet op maandag en of dinsdag kan dat je dan zelf voor een ruil vervanger moet zorgen. Dit was altijd zo en na een paar weken weet je precies met wie je kunt ruilen zodat je altijd op jouw dag kunt biljarten.

Ook was er enige problemen met het aantal wedstrijden die je kunt spelen. Soms is de ene speler al met de 3ewedstrijd bezig terwijl er nog mensen zijn die nog maar 1 wedstrijd hebben gespeeld.

Hierover is afgesproken dat we zo spoedig mogelijk met de leiders om de tafel gaan zitten en het een en ander met hun bespreken. Waar dan ook een rapport uit komt waar een ieder zich aan dient te houden.

Evert vroeg of er voor hem een bal met een andere kleur kon komen, omdat hij de rode bal bijna niet ziet. Er is afgesproken dat hij zelf naar Schoonoord gaat om daar een bal met de goede kleur voor hem uit te zoeken en dat die door de club wordt vergoed.

Egbert vroeg of de wedstrijden van 2e Paasdag en 2e Pinksterdag op vrijdag gespeeld konden worden. Dit word door Tonnie geregeld en is dus oke.

Fokke vroeg of hij de bestanden in pdf opgestuurd kon krijgen omdat hij Excel niet kon lezen in zijn pc. Ook dit gaan we doen.

Albert vroeg of er geen tijdklok op de stroom voor de biljarts kon. Dit heeft te maken met de biljarts met deze ondergrond van lei dat die niet te lang zonder stroom kan. Dus moeten ze altijd verwarmd blijven.

Dan bespreken we de brief van J. v/d Meer. Het zonder overleg met de leider vooraf eerder vertrekken. Iedereen dacht daar het zelfde over, dat er een sanctie op moet komen als mensen zich niet aan de regels willen houden.

Deze sancties worden dan door het bestuur op gelegd. De leider hoeft dan alleen het voorval melden aan het bestuur. Ook vond Jan dat er zolang er nog steeds het corona aanwezig is dat hij dan graag alleen naar uitwedstrijden gaat omdat hij in meerdere groepen aanwezig moet zijn in de week en niet graag besmet wil worden. Dit is door de vergadering besproken en akkoord gevonden. Dan heeft Jan het in zijn brief over dat hij het jammer vind dat de website uit de lucht is. Deze zijn we mee gestopt omdat we dat te duur vonden. Wel gaan we onderzoeken naar een alternatief. Of via facebook of misschien een weblog. We komen hier nog op terug.

Door aan deze onrust heeft ook Hennie zich een aantal keren geërgerd, als er dan iets gebeurd waar je het niet mee eens bent maak er een notitie van en leg het probleem bij het bestuur. Moet het bestuur wel tijdig reageren zodat het probleem zo spoedig mogelijk de wereld uit is. O.a. Ikzelf Wim G had er nog wel een handje van om mij duidelijk te uiten tegen zulke mensen en dat gaf veel onrust in de groep. Waarin ik volledig achter dat probleem sta dat het anders opgelost moet worden.

De brief van H. Glorie was een opmerking over het Kerstpakket, het was een leuke geste en ook wel een mooi pakket maar meer voor gezinnen dan voor ons ouderen. Hier was de vergadering het wel mee eens en er is over gesproken en er kwamen een aantal suggesties naar voeren. O.a. een rollade of bv een Kruideniersbon of een slagerbon.

Maar Tonnie kwam ook met een goed voorstel om nieuwe klokken aan te schaffen, deze doen het niet meet optimaal. Daar was de vergadering het mee eens.

Door Bertus werd er nog op gemerkt dat er tijdens de wedstrijd van donderdag team 1 door een van de spelers van de tegenpartij bier werd gedronken in de zaal. Er is duidelijk gemaakt dat dit is ontgaan en dat er in het hele Brinkenhoes niet mag worden gerookt, en dus ook geen elektrische sigaret en dat er zonder toestemming geen alcohol mag worden gedronken in de biljartzaal tijdens het biljarten.

De Secretaris