Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Biljartclub Bej Werk

ART.  1.

ALGEMEEN:

       
 

DE  BILJARTVERENIGING  ’t BRINKENHOES  (B.v.B.)  IS  OPGERICHT  OP  01–02–1982

 

ART.  2

HET  VERENIGINGSJAAR  LOOPT  VAN  1/1  TOT  EN  MET  31/12.

   

ART.  3.

DE  BINDENDE  REGELEN  VOOR  DE  DIRECTE  LEDEN  BERUSTEN  OP:

  

              A.

DE  STATUTEN  VAN  DE  B.v.B.

     

              B.

DIT  HUISHOUDELIJK–REGLEMENT  VAN  DE  B.v.B.

    

              C.

HET  COMPETITIE–REGLEMENT  VAN  DE  FEDERATIE  VAN  BILJART-VERENIGINGEN

 
 

VOOR  BEJAARDEN  EN  W.A.O.-ers  UIT  BARGERES–RIETLANDEN–NOORD  EN

  
 

ZUIDBARGE–BARGERMEER  EN  DE  DELFTLANDEN.

    

              D.

BESTUURSBESLUITEN  VAN DE  B.v.B.

     

ART.  4.

LEDEN.

       
 

DIRECTE  LEDEN  ZIJN  PERSONEN  VAN  55  JAAR  OF  OUDER  DIE  ZICH  ALS  ZODANIG

 
 

HEBBEN  AANGEMELD.

      
 

VOOR  W.A.O.–ers  JONGER  DAN  55  JAAR.  (  indien  die  zich  als  lid  aanmelden  )

 
 

KAN  HET  BESTUUR  EEN  LAGERE  LEEFTIJDSNORM  AANHOUDEN.

  

ART.  5.

ONDERSTEUNENDE  LEDEN  ZIJN  PERSONEN  OF  INSTELLINGEN  DIE  DE B.v.B

  
 

STEUNEN  MET  EEN  BIJDRAGE  VAN  TENMINSTE  €  15,00.

   

ART.  6.

ADSPIRANT  LEDEN  MOETEN  NA  TWEE  MAANDEN  PROEFTIJD  MINIMAAL   IN    25

 
 

BEURTEN 15 CAROMBOLES KUNNEN MAKEN TEGEN EEN BETALING VAN € 19,00

  
 

TE WETEN  € 14,00 VOOR 2 MAANDEN CONTRIBUTIE EN € 5,00 INSCHRIJFGELD

  
 

NA  2  MAANDEN  VOLGT  VASTSTELLING  MOYENNE,EN  BESTUURSBESLUIT.

  

ART.  7.

SCHORSING  EN  ROYEMENT.

     
 

HET  DIRECTE  LID  DAT  DOOR  WOORDEN  EN OF  DADEN  DE  GEREGELDE  GANG  VAN

 
 

ZAKEN  VERSTOORD  OF  DE  BELANGEN  VAN  DE  B.v.B  OP  ANDERE  WIJZE  ERNSTIG

 
 

BENADEELD, KAN  DOOR  HET  BESTUUR  TIJDELIJK  WORDEN  GESCHORST, OF IN  HET

 
 

UITERSTE  GEVAL  GEROYEERD  WORDEN.

    

ART.  8.

HET  DIRECTE  LID  DAT  NA  2  MAANDEN  ACHTERSTAND  VAN  CONTRIBUTIE  ZIJN

 
 

VERPLICHTINGEN  NIET  NAKOMT  KAN  WORDEN  GESCHORST  TOT  HET  MOMENT

 
 

WAAROP  DE  SCHULD  IS  VOLDAAN.

     

ART.  9.

DIRECTE  LEDEN  KUNNEN  OP  GRONDEN  ALS  GENOEMD  IN  ART.  7  EN  8  EVENEENS

 
 

WORDEN  GEROYEERD  DOOR  EEN  LEDENVERGADERING  EN  WEL  OP  VOORSTEL

 
 

VAN  TENMINSTE  5  DIRECTE  LEDEN  EN  MET  EEN  MEERDERHEID  VAN  2/3  VAN  DE

 
 

GELDIG  UITGEBRACHTE  STEMMEN.

     

ART.  10.

HET  BESTUUR  BESTAAT  UIT  TENMINSTE  3  EN  TEN  HOOGSTE  5  PERSONEN.

  
 

DE  VOORZITTER  WORDT  IN  FUNCTIE  GEKOZEN,  DE  GEKOZEN  BESTUURSLEDEN

 
 

VERDELEN  IN  ONDERLING  OVERLEG  DE  FUNCTIES : SECRETARIS–PENNINGMEESTER

 
 

 COMPETITIE-LEIDER.

      
 

DE  FUNCTIE’S  VAN  BESTUURSLEDEN  KUNNEN  AFZONDERLIJK  OF  GECOMBINEERD

 
 

WORDEN  VERVULD.

      
 

HET  DAGELIJKS  BESTUUR  BESTAAT  UIT  DE  VOORZITTER , DE  SECRETARIS,  EN  DE

 
 

PENNINGMEESTER.

      

ART.  11.

DE  BESTUURSLEDEN  WORDEN  GEKOZEN  VOOR  DE  TIJD  VAN  3  JAAR.

  
 

HET  AFTREDEN  VINDT  PLAATS  OP  DE  ALGEMENE  LEDEN  VERGADERING.

  
 

GEHANTEERD  WORDT  EEN  SCHEMA  VAN  BIJVOORBEELD :  PENNINGMEESTER  EN

 
 

EEN  BESTUURSLID,  SECRETARIS  EN  EEN  BESTUURSLID,VOORZITTER.

  
 

AFTREDENDE  BESTUURSLEDEN  KUNNEN  ZICH  HERKIESBAAR  STELLEN.

  

ART.  12.

HET  BESTUUR  IS  BELAST  MET  DE  UITVOERING  EN  HANDHAVING  VAN  DE  IN

 
 

ART.  3.  GENOEMDE  REGELS.

     

ART.  13.

HET  BESTUUR  KOMT  BIJEEN  ALS  DAAR  DE  NOODZAAK  VOOR  BESTAAT.

  

ART.  14

DE  VOORZITTER  IS  BELAST  MET:

 :

    

               A.

HET  LEIDEN  VAN  BESTUURS  EN  LEDEN-VERGADERING.

   

               B.

HET  REGELEN  VAN  HET  VOOR  DE  VERGADERING  TE  VERRICHTEN  WERK.

  

              C.

HET  LEGGEN  EN  ONDERHOUDEN  VAN  CONTACTEN.

   

              D.

HET  VERTEGENWOORDIGEN  VAN  BESTUUR  EN  VERENIGING.

   

ART.  15.

DE  SECRETARIS  IS  ONDERMEER  BELAST  MET:

    

              A.

HET  BIJHOUDEN  VAN  DE  LEDEN  ADMINISTRATIE.

    

              B.

HET  VOEREN  VAN  BRIEFWISSELING.

     

             C.

HET  NOTULEREN  VAN  DE  VERGADERINGEN.

    

             D.

HET  MEDEDELEN  VAN  DE  VOOR  DE  VERGADERING  INGEKOMEN STUKKEN.

  

ART.  16.

DE  PENNINGMEESTER  IS  ONDERMEER  BELAST  MET:

   

              A.

HET  BEHEREN  VAN  DE  GELDEN  VAN  DE  B.v.B.

    

              B.

INNING  VAN  DE  CONTRIBUTIE  EN  DONATIE’S.

    

              C.

UITBETALING  VAN  DE  VERVOERSKOSTEN  ETC:

    

              D

DE  BOEKHOUDING , HET  NAUWKEURIG  BIJHOUDEN  VAN  ALLE  INKOMSTEN  EN

 
 

UITGAVEN , ALSMEDE  HET  BEWAREN  VAN  DE  BESCHEIDEN.

   

              E.

HET  UITBRENGEN  VAN  EEN  FINANCIEEL  VERSLAG  OP  DE  ALGEMENE  LEDEN–

 
 

VERGADERING. (jaarvergadering)

     

ART.  17

DE  WEDSTRIJD-SECRETARIS  VAN  DE  B.v.B.  IS  BELAST  MET:

   

             A.

HET  INDELEN  VAN  TEAMS  VAN  DE  DIRECTE  LEDEN , IN  OVERLEG  MET  DE

  
 

TEAMLEIDERS  EN  HET  BESTUUR.

     

             B.

VERSPREIDING  VAN  DE  WEDSTRIJD-SCHEMA’s  ZODAT  DE  TEAMLEIDERS TIJDIG

 
 

HIEROVER  KUNNEN  BESCHIKKEN.

     

             C.

HET  CONTROLEREN  VAN  WEDSTRIJDFORMULIEREN,  HIERVOOR  HEBBEN  DE  TEAM–

 
 

LEIDERS  DE  OPDRACHT  EEN  COPIE  VAN  HET  WEDSTRIJDFORMULIER  ZO  SNEL

 
 

MOGELIJK  NA  DE  WEDSTRIJD  TE  DOEN  TOEKOMEN  AAN  DE  WESTRIJD-SECRETARIS

 
 

VAN  DE  B.v.B.

      

             D.

HET  BIJHOUDEN  VAN  STANDEN  EN  VERSPREIDING  DAARVAN.

   

             E.

MOYENNE’s  KOMEN  ( VIA  DE  FEDERATIE )  VAN  DE  COMPETITIE–LEIDER

  
 

BIJ  VERSCHILLEN  ZAL  ER  OVERLEG  GEPLEEGD  WORDEN.

   

             F.

HET  ONDERHOUDEN  VAN  CONTACT  MET  DE  FEDERATIE,  WAARONDER  IN  IEDER

 
 

GEVAL  IS  BEGREPEN  HET  AANWEZIG  ZIJN  BIJ  VERGADERINGEN  WAAR  DIE  DE

 
 

FEDERATIE  COMPETITIE  BETREFFEN.

     

             G.

HET  UITBRENGEN  VAN  VERSLAG  AAN  DE  TEAMLEIDERS , HET  BESTUUR  EN  DE

 
 

ALGEMENE  LEDEN–VERGADERING 

     

ART:18.

BIJ  AANVANG  VAN  EEN  NIEUWE  FEDERATIE–COMPETITIE  ZIJN  DE  12 (Twaalf) 

 
 

HOOGST  GEPLAATSTE  SPELER  AUTOMATISCH  IN  DE  A–GROEP  GEPLAATST

  

    

AANGEVULD  MET  DE  NUMMERS  13  EN  14  VAN  DE  PLAATSINGLIJST.

  
 

HIEROP  WORDEN  GEEN  UITZONDERINGEN  GEMAAKT,  DE  PLAATSINGLIJST

  
 

IS BINDEND.

       
 

ALLEEN  DE  EERSTE  12  SPELERS  VAN  DE  PLAATSINGLIJST  WORDEN  AANGEMELD

 
 

VOOR  DE  A–GROEP. MET  DIEN  VERSTANDE  DAT  HOOGSTGEPLAATSTE  B–SPELERS

 
 

ZOWEL  BIJ  DE A–GROEP  ALS  BIJ  DE  B–GROEP  MOGEN  SPELEN  TE  WETEN

 
 

DE  NUMMERS  13  EN  14  VAN  DE  PLAATSINGSLIJST.

   
 

ALS  ZICH  TIJDENS  HET  VERLOOP  VAN  FEDERATIE-COMPETITIE  EEN  LID  ZICH

 
 

AANMELD  EN  DIE  EEN  HOGER  GEMIDDELDE  HEEFT DAN  DE  NUMMER  14  VAN  DE

 
 

PLAATSINGLIJST  HEEFT  DAN  WORDT  DIE  SPELER  TOEGEVOEGD  AAN  DE

  
 

A–GROEP  ONDANKS  ZIJ  HOGE  PLAATSINGSNUMMER,  MAAR  DAN  MAG  HIJ  WEL

 
 

SPELEN  IN  DE  B–GROEP.

     

ART.19

TIJDENS  DE  WEDSTRIJDEN  EN  VERGADERINGEN  MAG  ER  IN  DE  ZAAL  NIET  WORDEN

 
 

GEROOKT.

       

ART.20.

SUPPORTERS  GELIEVE  ZICH  VAN  COMMENTAAR  TE  ONTHOUDEN  TIJDENS  DE

 
 

WEDSTRIJDEN  ZOWEL  ONDERLING  ALS  IN  FEDERATIEVERBAND

  

ART.21.

ELK  TEAM  KIEST  IN  OVERLEG  MET  WEDSTRIJDSECRTARIS  UIT  HUN  MIDDEN

 
 

EEN  TEAMLEIDER.

      
 

DE  TEAMLEIDER  IS  VERANTWOORDELIJK  VOOR  DE  GOEDE  GANG  VAN  ZAKEN

 
 

TIJDENS  DE  WEDSTRIJDEN  EN  VOOR  EN  NA  DE  WEDSTRIJDEN.

  

ART.22

HET  BESTUUR  ZAL  T.A.V. DE  WEDSTRIJDEN  EN  SPELERS  GEEN  BESLISSINGEN

 
 

NEMEN  ZONDER  EERST  OVERLEG  TE  PLEGEN  MET  DE  WEDSTRIJDSECRTARIS

 
 

OF  DE  TEAMLEIDER.

      

ART.23

DE  VOOR  EEN  WEDSTRIJD  OPGESTELDE  SPELER  DIENEN  BIJ  VERHINDERING

 
 

ZO  VROEG  MOGELIJK  HUN  TEAM–LEIDER  TE  INFORMEREN  ZODAT  GETRACHT

 
 

KAN  WORDEN  VOOR  VERVANGING  TE  ZORGEN.

    

ART.24.

TEAMLEIDERS  ZORGEN  ERVOOR  DAT  SPELERS  ALS  MEN  NIET  LANGDURIG  MET

 
 

VACANTIE  GAAT ZOVEEL  MOGELIJK  GELIJK  AANTAL  WEDSTRIJDEN  LAAT  SPELEN.

 

ART.25.

DE  ONDERLINGE  COMPETITIE  ZAL  DOOR  1  OF  2  PERSONEN  DIE  ZICH  DAARVOOR

 
 

BESCHIKBAAR  STELLEN  WORDEN  GORGANISEERD  EN  UITGEVOERD  BIJ  EVENTUELE

 
 

ZIEKTE  OF  ANDERE  GEVALLEN  WORDT  EEN  RESERVE  GEVRAAGD.

  

ART.26

COMMISSIE’s :

      
 

DE  LEDEN  VERGADERING  KIEST  EEN  KASCOMMISIE  BESTAANDE  UIT  2  PERSONEN

 
 

PLUS  EEN  RESERVE . ZIJ  KUNNEN  3  JAAR  ACHTEREENVOLGEND  ZITTING  NEMEN  IN

 
 

DE  KASCOMMISIE  EN  DAN  NEEMT  DE  RESERVE  PLAATS  IN  DIE  KASCOMMISIE  PLUS

 
 

DAT  ER  EEN  NIEUWE  RESERVE  WORDT  GEKOZEN  DOOR  DE  DIRECTE  LEDEN.

 
 

DE  KASCOMMISIE  CONTROLEERD  EENMAAL  PER  JAAR  DE  ADMINISTRATIE  EN  DE

 
 

KAS  VAN  DE  PENNINGMEESTER  EN  BRENGT  VESLAG  UIT  AAN  DE  ALGEMENE

 
 

LEDEN–VERGADERING.

      
 

GOEDKEURING  VAN  DEZE  VERSLAGEN  DOOR  DE  LEDEN-VERGADEING  DECHARGEERT

 
 

DE  PENNINGMEESTER  VOOR  HET  GEVOERDE  BELEID.

   

ART.27.

CONTRIBUTIE:

      
 

DE  IN  ART. 6  VAN  DE  STATUTEN  VERMELDE  CONTRIBUTIE  WORDT  DOOR  DE

 
 

ALGEMENE  LEDEN–VERGADERING  VASTGESTELD,  DEZE  DIENT  BIJ  VOORUITBETALING

 
 

TE  WORDEN  VOLDAAN.  HETZIJ  VIA  BANK  OF  CONTANT  AAN  DE  PENNINGMEESTER.

 
 

NIEUWE  LEDEN  VIA  DE  BANK.

     

ART.28.

SLOTBEPALING:

      
 

IN  ALLE  GEVALLEN  WAARIN  DE  REGLEMENTEN  ALS  GENOEMD  IN  ART.  3  (DRIE)

 
 

NIET  VOORZIET  BESLIST  HET  BESTUUR , BEHOUDENS VERANTWOORDING  AAN  DE

 
 

ALGEMENE  LEDEN–VERGADERING

     

ART.29.

HET  HUISHOUDELIJK-REGLEMENT  TREED  IN  WERKING  DIRECT  NA  DE  GOEDKEURING

 
 

DOOR  DE  DIRECTE  LEDEN  IN  DE  ALGEMENE  LEDEN–VERGADERING  EN  VERVANGT

 
 

HET  VOORGAANDE  VAN  DE  D.D.  18  DECEMBER  2000. (18–12–2000)

  

ART.30.

WIJZIGINGEN  HUISHOUDELIJK-REGLEMENT.

    
 

ART;  5–6–17–18–25–26–27-.

     
     

HET  BESTUUR.

  
 

ALDUS  GEDAAN  TE  EMMEN  D.D.

15-12-2004.

( Vijftien  December  Twee-duizend  Vier )

 

VOORZITTER  S.v.VEEN.

  

SECRTARIS:  T.ROLINK.